Home arrow AKTUELNO arrow KONKURS

anketa

Da li su vam korisne informacije sa ovog sajta?
 
AKTprogresRzavodpzavodKURS je FONDzasoc

FOTOGALERIJA

Nema objavljenih stavki

  ::  Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu   ::  II KONFERENCIJA MREŽE ISP   ::  OBAVEŠTENJE   ::  PRIHVAĆENE prijave na konkurs   ::  Obaveštenje o konkursu   ::  KONKURS   ::  Rezultati projekata sa konkursa MREŽE ISP   ::  Mreža protiv siromaštva - Srbija   ::  ODABRANI PROJEKTI na konkursu   ::  PRISTIGLE PRIJAVE NA KONKURS   ::  KONKURS
KONKURS
 Preporuči:
(0 glasova)
08.04.2014.

Istraživačko-analitička praksa za unapredjivanje usluga socijalne zastite i socijalne politike u lokalnoj zajednici

Udruženje istraživača socijalnih prilika – MREŽA ISP raspisuje konkurs pod nazivom „Istrazivacko-analiticka praksa za unapredjivanje usluga socijalne zastite i socijalne politike u lokalnoj zajednici“. Osnovni cilj ovog konkursa je podsticanje i jacanje istrazivacko-analiticke prakse i podrska  izradi analiza ciji rezultati mogu doprineti unapredjivanju usluga socijalne zastite i socijalne politike u lokalnoj zajednici. Konkurs treba,  takođe,  da podstakne istraživače/ice socijalnih prilika  da koriste postojeću istraživačku građu i doprinesu, u okvirima svojih mogućnosti,  stvaranju nove.  

Pozivaju se  stručni  radnici  i saradnici  svih profesionalnih profila da  kandiduju projekte u kojima će,  u formi naučno-istračivačkog, istraživačko-analitičkog i/ili stručnog rada,  sistematizovati i uopštiti svoje iskustvo i iskustvo svojih kolega u datoj sredini.  Očekuje se da na taj način afirmišu  svoje radne i stručne kapacitete i, stručno verifikovanim iskustvom,  pomognu i drugima u njihovom svakodnevnom radu.

U okviru konkursa biće podržani projekati čiji ukupni troškovi  neće prelaziti 72.000 u bruto iznosu. Ukupna sredstva za podršku projektnih predloga planirana su u bruto iznosu od 576.000 dinara.

Predloge projekta treba dostaviti do 11. maja 2014. godine, na e-mail adresu: office@mrezaisp.org

O rezultatima konkursa kandidati/kinje će biti informisani do 20. maja 2014.

Obrazloženje

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, aktivno radi na promociji i zaštiti prava najugroženijih kategorija stanovništva i povećanju kompetencija profesionalaca unutar sistema socijalne zaštite.  U skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014., broj 021-01-21/2014-09 od 13.2.2014.godine objavljen je Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite.

Mreža ISP je konkurisala i dobila sredstva za realizaciju projekta   „Istrazivacko-analiticka praksa za unapredjivanje usluga socijalne zastite i kreiranje socijalne politike u lokalnoj zajednici“. Projekat je zasnovan  na uverenju da je, s obzirom na značajne promene u socijalnoj zaštiti,  veoma poželjno  sistematizovanje iskustava o novim pojavama i korisničkim grupama,  novim uslugama i pružacima usluga i inovacijama u stručnom radu.  U praksi socijalno-zaštitnih aktivnosti sadržana  je bogata empirijska građa i raznovrsno iskustvo o potrebama i karakteristikama korisničkih gupa i karakteristikama i efektima socijalno-zaštitnih usluga i  mera. Nosioci ovog iskustva su stručni radnici i saradnici svih profesionalnih profila  sa afinitetima za istraživačko-analitičku praksu,  obrazovani i profesionalno formirani u okviru raznovrsnih naučnih disciplina (socijalna politika i socijalni rad, pravo, psihologija i socijalna psihologija, pedagogija, sociologija, medicina i sl.).   

U centrima za socijalni rad u Republici Srbiji radi nešto više od 2300 stručnih radnika/saradnika. Multidisciplinarnost u praksi socijalno-zaštitne delatnosti i interaktivnost u svakodnevnom profesionalnom radu su izvorište dragocenog ali nedovoljno afirmisanog iskustva.   Operativni profesionalni rad predstavlja primarno iskustvo za istraživačko-analitičku praksu. Sistematizovanje podataka i utvrđivanje činjenica radi provere pretpostavki ili  postavljenih ciljeva je, samo, dodatni izazov u profesionalnom radu.  Istraživačko-analitička praksa i stručni radovi koji nastaju na temeljima redovne delatnosti mogu biti značajan doprinos unapređivanju i profesionalne prakse i ukupne socijalno-zaštitne delatnosti.

Ovim projektom želi se podstaći rad na istraživanju potreba i karakteristika korisničkih grupa,  prakse socijalno-zaštitnih usluga i aktivnosti i sistematizovanju iskustava radi unapređenja usluga i socijalne politike u lokalnoj zajednici.   Istraživačko-analitička praksa i stručni radovi koji nastaju na temeljima redovne (operativne) delatnosti doprinose unapređivanju profesionalne prakse i ukupne socijalno-zaštitne delatnosti. Razmena iskustava između profesionalnih istraživača i stručnih radnika i saradnika je najefikasniji način podsticanja i podrške za jačanje afiniteta i kapaciteta za istraživačko-analitičku praksu.

 

Pozivaju se  stručni  radnici  i saradnici  svih profesionalnih profila da  kandiduju projekte u kojima će,  u formi naučno-istračivačkog, istraživačko-analitičkog i/ili stručnog rada,  sistematizovati i uopštiti svoje iskustvo i iskustvo svojih kolega u datoj sredini.  Očekuje se da na taj način afirmišu  svoje radne i stručne kapacitete i, stručno verifikovanim iskustvom,  pomognu i drugima u njihovom svakodnevnom radu.

Opšti okvir:

 

Osnovni cilj ovog konkursa je da podrži  istrazivacko-analiticku praksu i izradu analiza ciji rezultati mogu doprineti unapredjivanju usluga socijalne zastite i socijalne politike u lokalnoj zajednici.

Svrha projekta je podsticanje  kreativnih potencijala stručnih radnika i saradnika za istraživanje i sistematizovanje iskustava,  kapitalizaciju znanja  i kreiranje novih ideja za unapređivanje politike i prakse u oblasti socijalne zaštite.

Učešćem u ovom projektu osnažuju se kapaciteti stručnih radnika i saradnika unutar sistema socijalne zaštite i kompetencije za istraživačko-analitičku praksu.  

Projekat doprinosi i širenju informacija i znanja o pojavama, problemima, rezultatima i efektima preduzimanih mera u oblasti socijalne zaštite.

Projektni zadatak:

Od kandidata se očekuje da pošalju predlog projekta koji sadrzi i  metodske procedure i planirane izvore podataka koji će biti korišćeni. Predlog projekta treba da bude napisan  na 5 do 8 strana.

Predlog projekta treba da sadrži sledeće elemente:

 • Opis identifikovanog problema

 • Ciljeve istraživanja

 • Opis metoda i tehnika istraživanja

 • Sadržaj finalnog izveštaja

 • Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju projekta

   

  Predviđeno vreme trajanja projekta/istraživanja je od 15. juna 2014. do 25.novembra  2014.godine  do kada treba dostaviti završni izveštaj.

Metodologija:

Predlagačima projekata i analiza savetujemo da kao osnov za definisanje predloga projekta koriste:

 • Profesionalno iskustvo i dostupnu empirijsku  građu (statističke podatke, izveštaje, dokumentaciju, beleške, zapažanja i sl);

 • Referentna dokumenta, domaću i međunarodnu empirijsku i teorijsku građu za temu istraživanja koju kandidati predlože

   

  Odabrane metode treba da budu primerene  istraživačko-analitičkoj praksi koja je dostupna stručnim radnicima i saradnicima i da se projekat može uspešno realizovati uz   minimalne troškove. Istraživači/ce se podstiču da predlože istraživačke metodološke pristupe koji bi sadržali i  kvantitativnu i kvalitativnu i/ili participativnu metodologiju.

To su, pre svega, (1) pregledna i desk-top istraživanja bazirana na korišćenju sekundarnih izvora podataka;  (2) studije slučaja i (3) kvalitativna istraživanja.

U toku rada na prihvaćenim  projektima, odabrani/e istraživači/ce imaće obuku i  stručnu podršku mentora u vođenju i realizaciji istraživanja.

Rezultati istraživanja biće promovisani na veb-sajtu Mreže ISP (www.mrezaisp.org) i na stručnom skupu koji će biti organizovan u saradnji sa relevantnim institucijama i organizacijama.

Očekivani rezultati:

Rezultati  istraživanja treba da budu predstavljeni u formi Izveštaja koji sadrži sledeće elemente:

 • Opis identifikovanog problema

 • Ciljeve istraživanja

 • Opis metodologije

 • Analizu glavnih rezultata

 • Zaključak

 • Preporuke koje proističu iz glavnih nalaza

 • Preporuke za unapređivanje istraživanjačko-analitičke prakse u odnosu na odabranu temu/problem

Rezime/Sažetak Izveštaja treba da se fokusira  na  glavne nalaze i preporuke.

Ko može da konkuriše:

Konkurs je namenjen stručnim radnicima i saradnicima svih profesionalnih profila  sa afinitetima za istraživačko-analitičku praksu i iskustvom u socijalno-zaštitnoj delatnosti u javnom i/ili neprofitnom sektoru.  

Mogućnost da se prijave na ovaj konkurs imaju pojedinci  i/ili timovi istraživača/ica. Neće se uzimati u obzir predlozi projekata institucija i organizacija,  kao ni predlozi istraživača/ica koji su zasnovani na projektima naučno-istraživačkih i drugih akademskih ustanova i organizacija.

Uz projektni predlog treba priložiti i kraću profesionalnu biografiju (CV) istraživača/ice.

Jedan istraživač/ica i/ili timovi istraživača/ica mogu da prijave najviše dva projektna predloga.

Raspoloživa sredstva i rokovi:

U okviru konkursa biće podržani projekati čiji ukupni troškovi  neće prelaziti 72.000 u bruto iznosu. Ukupna sredstva za podršku projektnih predloga planirana su u bruto iznosu od 576.000 dinara.

Podnošenje prijava

Prijave Predloga projekta podnose se  MREŽI ISP  isključivo u elektronskom formatu na adresu: office@mrezaisp.org.

Istraživači/ce treba da podnesu i CV/biografiju  i preporuku/saglasnost svoje institucije/organizacije za učešće na konkursu i korišćenje statističkih podataka iz tekuće socijalno-zaštitne prakse.

Zainteresovani za učešće na konkursu dodatne informacije mogu dobiti od Gradimira Zajića, koorinatora projekta (

Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. ; tel. 063/254-759) 

 

 

Rok za podnošenje predloga projekta

 

Predloge projekta treba dostaviti do 11. maja 2014. godine, na e-mail adresu: office@mrezaisp.org

O rezultatima konkursa kandidati/kinje će biti informisani do 20. maja 2014. godine.

 

Plan aktivnosti

 Za istrazivace za odabrane projekte odrzace se 24. maja 2014. godine jednodnevni edukativni seminar.

Konsultacije i stručna podršku mentora odabranim istrazivacima  u planiranju, vođenju i realizaciji istraživanja u periodu od 24 .maja do 25.novembra 2014. godine.

Planirani početak istrazivacko-analiticke prakse za realizaciju odabranih projekata je 15. jun 2013. godine.

Preliminarni izvestaj, prezentacija rezultata i javna debata održaće se 24 oktobra  2014. godine.

Rok za dostavljanje završnih izveštaja je 25 novembar 2013. godine.

 

Jezik

Izveštaji se podnose na srpskom jeziku.

 

Kriterijumi za odabir istraživačkih projekata:

 

 

 

 

Kriterijum

Maksimum bodova

ü  Relevantnost teme

35  

ü  Adekvatnost metodologije

20 

ü  Zasnovanost predloženih ciljeva istraživanja na iskustvenim podacima socijalno-zaštitne prakse u javnom i civilnom/neprofitnom sektoru.

 

15 

ü  Šire poznavanje problematike koja će biti predmet istraživanja (poznavanje literature, izvora podataka i relevantnih Strategija)

 

10 

ü  Tehnički kvalitet predloga projekta

10

ü  Kompetentnost istraživača/ica

10

                               Ukupan zbir poena

100 

 
< Prethodno   Sledeće >