Home arrow Zašto u ISPnet?

anketa

Da li su vam korisne informacije sa ovog sajta?
 
AKTprogresRzavodpzavodKURS je FONDzasoc

FOTOGALERIJA

Nema objavljenih stavki

  ::  Intersektorska saradnja u pružanju usluga socijalne zaštite u Pančevu   ::  II KONFERENCIJA MREŽE ISP   ::  OBAVEŠTENJE   ::  PRIHVAĆENE prijave na konkurs   ::  Obaveštenje o konkursu   ::  KONKURS   ::  Rezultati projekata sa konkursa MREŽE ISP   ::  Mreža protiv siromaštva - Srbija   ::  ODABRANI PROJEKTI na konkursu   ::  PRISTIGLE PRIJAVE NA KONKURS   ::  KONKURS
Zašto u ISPnet?

Svrha ISPnet-a  je aktivna komunikacija  istraživača socijalnih prilika radi unapređivanja istraživačko-analitičke prakse.

Inicijatori ovog projekta smatraju da je za istraživačko-analitičku praksu u ovom trenutku karakteristično:

 • aktuelan je proces ekspanzije istraživačkih zadataka u okviru planiranja, upravljanja i unapređivanja kvaliteta prakse u socijalnom sektoru (socijalnim delatnostima);
 • uočava se značajna diskrepanca između ekspanzije zadataka, obima i kvaliteta istraživačke prakse;
 • rezultati istraživačko-analitičke prakse nisu dovoljno vidljivi i dostupni širem krugu zainteresovanih korisnika;
 • saradnja između istraživača odvija se, uglavnom, u zatvorenim krugovima (projekti, organizacije, strukovna udruženja i sl.),
 • nedovoljna informisanost, razmena informacija i podataka i neadekvatna saradnja otežavaju  multidisciplinarnost i intersektorski pristup neophodan u akcionim istraživanjima;
 • prezentacija rezultata istraživačke prakse je neadekvatna i ne omogućava diksuje koje bi vodile unapređivanju standarda kvaliteta;
 • rezultati istraživačko-analitičke prakse nisu dovoljno vidljivi i dostupni širem krugu zainteresovanih korisnika;
 • na konceptualnom i organizacionom planu još uvek je velika distanca između „akademskih“ i „akcionih“ istraživanja;
 • savremeni trendovi u istraživačkoj praksi nisu dovoljno i na adekvatan način zastupljeni u stručnoj literaturi i, samim tim, dostupni širem krugu korisnika;
 • nivo ostvarene saradnje i partnerstava između aktera u socijalnom sektoru (javnog sektora, istraživačkih organizacija i NVO) je ispod očekivanja i, ponekad, predstavlja prepreku za efikasno socijalno delovanje;


Pristupanjem virtuelnoj zajednici dobijate mogućnost da:

 • dajete aktuelne  informacija o vlastitoj istraživačko-analitičkoj praksi;
 • predstavite svoja istraživačke kapacitete (CV i reference),
 • objavljujete rezultate svog istraživačko-analitičkog rada,
 • dajete komentare na objavljene radove i druge produkte istraživačko-analitičke prakse u socijalnom sektoru,
 • učetvujete u diskusijama sa kolegama,
 • objavljujete svoje stavove i komentare o socijalnim temama